Zaštita djece, braka i obitelji

Roditeljska skrb

U sadržaj roditeljske skrbi ulazi pravo i dužnost zaštite osobnih prava djeteta na:

1. zdravlje, razvoj, njegu i zaštitu

2. odgoj, obrazovanje i školovanje

3. ostvarivanje osobnih odnosa te

4. određivanje mjesta stanovanja.

U sadržaj roditeljske skrbi ulazi pravo i dužnost upravljanja djetetovom imovinom te pravo i dužnost na zastupanje djetetovih interesa glede njegovih osobnih i imovinskih prava.

Roditelji imaju pravo i dužnost ravnopravno, zajednički i sporazumno ostvarivati roditeljsku skrb. Roditelji su dužni u slučaju različitih mišljenja prilikom ostvarivanja roditeljske skrbi pokušati sporna pitanja riješiti sporazumno.

Kad roditelji trajno ne žive zajedno, dužni su ostvarivanje roditeljske skrbi sporazumno urediti planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Roditelj koji se protivi zajedničkom ostvarivanju roditeljske skrbi, odnosno sklapanju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili sporazumu dužan je dokazati da zajednička roditeljska skrb nije za dobrobit djeteta.

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi roditelji mogu sastaviti samostalno, u postupku obveznog savjetovanja, kao i u postupku obiteljske medijacije.

Ostvarivanje osobnih odnosa

Dijete ima pravo ostvarivati osobne odnose s roditeljem s kojim ne stanuje, a roditelj koji ne stanuje s djetetom ima pravo i dužnost ostvarivati osobne odnose s djetetom, neovisno o njegovu pravu na ostvarivanje roditeljske skrbi.

Roditelji i druge osobe koje stanuju s djetetom i ostvaruju skrb o djetetu dužne su omogućiti djetetu ostvarivanje osobnih odnosa s roditeljem s kojim ne stanuje te se suzdržavati od svakog ponašanja koje bi otežavalo ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom.

Roditelj koji ne stanuje s djetetom nema pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom jedino ako mu je to odlukom suda zabranjeno.

Pravo na ostvarivanje osobnih odnosa imaju obostrano: dijete, (polu)braća i (polu)sestre te bake i djedovi.

Sud može odrediti da se osobni odnosi s djetetom ostvaruju pod nadzorom stručne osobe koju imenuje centar za socijalnu skrb.

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta određuju se roditeljima i drugim osobama kojima je djelomice ili u cijelosti povjereno pravo na ostvarivanje skrbi o djetetu.

Mjere koje određuje Centar:

a) žurna mjera izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji

b) upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu

c) mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu

d) mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu.

a) Izdvajanje djeteta iz obitelji

Mjere koje određuje sud:

a) privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji,

b) zabrana približavanja djetetu,

c) oduzimanje prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji,

d) povjeravanje djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji i

e) lišenje prava na roditeljsku skrb.

Razvod braka – pokretanje postupka

Sukladno odredbama važećeg Obiteljskog zakona (NN, br. 103/15)

– prije pokretanja postupka radi razvoda braka u kojem postoji zajedničko maloljetno dijete ili

– prije pokretanja ostalih sudskih postupaka o ostvarivanju roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom, provodi se obvezno savjetovanje.

  Obvezno savjetovanje provodi stručni tim centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu djetetova prebivališta, odnosno boravišta, ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova, a pokreće se na zahtjev stranke koji se podnosi centru za socijalnu skrb u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

 Obvezno savjetovanje je oblik pomoći članovima obitelji da donesu sporazumne odluke o obiteljskim odnosima vodeći posebnu brigu o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta.

Skip to content