Udomiteljstvo

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba. 

Udomiteljstvo je uređeno Zakonom o udomiteljstvu (Narodne novine br. 115/18).

Udomiteljstvo se obavlja kao:

1. tradicionalno udomiteljstvo

2. udomiteljstvo kao zanimanje i

3. srodničko udomiteljstvo.

Udomiteljstvo kao zanimanje obavlja se kao:

1. standardno udomiteljstvo i

2. specijalizirano udomiteljstvo za djecu.

 Udomiteljstvo može obavljati fizička osoba koja:

1. je punoljetna i ima poslovnu sposobnost

2. je hrvatski državljanin

3. ima prebivalište i živi u Republici Hrvatskoj

4. je mlađa od 60 godina, osim ako nastavlja obavljati udomiteljstvo ili ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik

5. ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik

6. je završila osposobljavanje za udomitelja, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik

7. nema zapreke iz članka 18. ovoga Zakona

8. ima propisane stambene uvjete

9. ima pisanu suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva, osim ako udomiteljstvo obavlja kao samac.

Osoba koja podnosi zahtjev za obavljanje udomiteljstva ili član njezine obitelji s kojim živi u zajedničkom kućanstvu mora ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje, u iznosu većem za 70 % od iznosa visine zajamčene minimalne naknade za samca ili kućanstvo, utvrđene zakonom kojim se uređuju prava u sustavu socijalne skrbi, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik ili kao zanimanje.

Na temelju ispunjenosti gore navedenih uvjeta centar udomitelja procjenjuje obitelj, motive osobe i članova njezine obitelji za obavljanje udomiteljstva, odnose u obitelji te njihov utjecaj na prihvaćanje korisnika u obitelj, procjenjuje kapacitete i rizike udomiteljske obitelji, obavlja psihološko testiranje podnositelja zahtjeva te procjenjuje sve druge činjenice koje bi mogle utjecati na zadovoljavanje potreba i najbolji interes korisnika, pri čemu uzima u obzir i preporuke pružatelja socijalnih usluga i drugih tijela u lokalnoj zajednici.

Standardno udomiteljstvo kao zanimanje može obavljati tradicionalni udomitelj koji:

1. nije u radnom odnosu, ne obavlja samostalnu registriranu djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja u skladu s odredbama posebnih propisa ili drugu samostalnu djelatnost

2. je najmanje šest mjeseci pružao uslugu kao tradicionalni udomitelj

3. pruža uslugu smještaja za troje djece ili četvero odraslih korisnika istodobno i

4. ima prebivalište na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, za koje je mrežom socijalnih usluga utvrđena potreba za obavljanjem udomiteljstva kao zanimanja

5. je izabran od strane Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja.

Udomiteljstvo ne može obavljati osoba:

1. u čijoj su obitelji poremećeni obiteljski odnosi ili je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta

2. koja ima bolest ili stanje kojim bi bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika ili

3. koja je društveno neprihvatljivog ponašanja.

Opskrbnina i naknada za rad udomitelja određuju se u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos prava u sustavu socijalne skrbi, osim prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Opskrbnina se određuje za svakog korisnika posebno.

Iznos opskrbnine za potrebe korisnika određuje se prema vrsti korisnika ovisno o životnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika i razmjerna je trajanju i opsegu usluge smještaja korisnika kod udomitelja u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos prava u sustavu socijalne skrbi, osim prava na zajamčenu minimalnu naknadu, i to:

1. opskrbnina za dijete i mlađu punoljetnu osobu kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika, iznosi:

– 420% osnovice za dijete do 3. godine (2.100,00 kn)

– 400% osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka srednjoškolskog obrazovanja (2.000,00 kn)

– 1250% osnovice za HIV pozitivno dijete i mlađu punoljetnu osobu do završetka srednjoškolskog obrazovanja. (6.250,00 kn)

2. opskrbnina za odraslu osobu kojoj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja i upisana je u Registar smještenih korisnika, iznosi:

– 360% osnovice za pokretnu osobu (1.800,00 kn)

– 400% osnovice za polupokretnu osobu (2.000,00 kn)

– 480% osnovice za nepokretnu osobu. (2.400,00 kn)

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se ovisno o broju i vrsti korisnika, u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava iznos prava u sustavu socijalne skrbi, osim prava na zajamčenu minimalnu naknadu, i iznosi:

1. 166% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka srednjoškolskog obrazovanja (830,00 kn)

2. 125% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe. (625,00 kn)

Skip to content