Prava u sustavu

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

 1. zajamčena minimalna naknada,
 2. naknada za troškove stanovanja,
 3. pravo na troškove ogrjeva,
 4. naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 5. jednokratne naknade,
 6. naknade u vezi s obrazovanjem,
 7. osobna invalidnina,
 8. doplatak za pomoć i njegu,
 9. status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 10. naknada do zaposlenja,
 11. socijalne usluge te
 12. naknada za ugroženog kupca energenata.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske i ona iznosi 800,00 kn.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos drugih prava iz sustava socijalne skrbi također odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske te ona iznosi 500,00 kn.

Skip to content