Nadležnost

Centar za socijalnu skrb Ludbreg je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA: UP/I-550-01/12-01/47, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 02. travnja 2012. godine, a koja je pravni sljednik Zavoda za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji, Područnog Centra za socijalnu skrb Ludbreg, te danom početka rada Centra preuzima njegove poslove, prava i obveze, radnike, prostor i opremu, arhivu, evidencije i dokumentaciju i druga sredstva za rad, te novčana sredstva u skladu s odlukom ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Sjedište/adresa

Ludbreg (Grad Ludbreg)

Kardinala Franje Kuharića 12

Mjesna nadležnost

Grad Ludbreg s pripadajućim naseljima:

Apatija
Bolfan
Čukovec
Globočec Ludbreški
Hrastovsko
Kučan Ludbreški
Poljanec
Segovina
Selnik
Sigetec Ludbreški
Slokovec
Vinogradi Ludbreški

Općina Martijanec

Čičkovina
Martijanec
Gornji Martijanec
Hrastovljan
Križovljan
Madaraševec
Rivalno
Slanje
Sudovčina
Vrbanovec

Općina Veliki Bukovec

Dubovica
Kapela
Veliki Bukovec

Općina Sveti Đurđ

Hrženica
Karlovec Ludbreški
Komarnica Ludbreška
Luka Ludbreška
Obrankovec
Priles
Sesvete Ludbreške
Struga
Sveti Đurđ

Općina Mali Bukovec

Lunjkovec
Mali Bukovec
Martinić
Novo Selo Podravsko
Sveti Petar
Županec

Djelatnosti

*Na temelju javnih ovlasti:
*rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima
*provodi izvršenja rješenja
*vodi propisane očevidnike
*izdaje uvjerenja i druge potvrde
*daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
*sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
*izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
*obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove
*provodi odgojne mjere nad djecom s premećajima u ponašanju
*vodi evidenciju posvojitelja
*Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući
*Osim javnih ovlasti centar obavlja i druge stručne poslove:
*potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
*obavlja stručno-analitičke poslove
*potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
*sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima
*predlaže mjere unapređenja socijalne politike
*predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
*sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
*procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
*osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
*prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
*koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
*organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
*provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica
*provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
*obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb
Skip to content